Archiwum : Wibratory

RSS feed
Czy kolor wibratora ma znaczenie?

Czy kolor wibratora ma znaczenie?

Zabawki ero­tyczne dostępne są w naprawdę wielu kolo­rach. Zie­lone, czer­wone, poma­rań­czowe, czarne, białe. Do wyboru do koloru. Pyta­nie tylko czy to ma jakieś zna­cze­nie? Cie­kawe czym kie­ru­je­cie się przy wybo­rze zabawki ero­tycz­nej? Kolorem…

w kategorii: Wibratory
0
Domowy wibrator czyli propozycje na wieczór

Domowy wibrator czyli propozycje na wieczór

Cza­sem nawet kobiety naj­dzie taka chcica, że nie mogą sobie zna­leźć miej­sca. Ich uda są gorące a cipki roz­pa­lone do bia­ło­ści. I co taka biedna kobieta może zro­bić? Chce się jej tu i…

w kategorii: Wibratory
0
Gdyby Avengers byli wibratorami

Gdyby Avengers byli wibratorami

Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś nad tym co by było gdyby wypu­ścić serię zaba­wek ero­tycz­nych, które zwią­zane byłyby ści­śle z jakimś fil­mem? Lub z jaki­miś posta­ciami fil­mo­wymi? Przy­znam się bez bicia, że do nie­dawna nawet…

w kategorii: Wibratory
0
Jaki wibrator jest najlepszy dla par?

Jaki wibrator jest najlepszy dla par?

Każdy odważny miło­śnik seksu ma w swo­jej sypialni przy­naj­mniej jeden wibra­tor. Przy­naj­mniej powi­nien mieć. Nie ma się czego wsty­dzić. Wszak wibra­tory są dla ludzi. Warto z nich korzy­stać aby wpro­wa­dzić odro­binę pikan­te­rii do…

w kategorii: Wibratory
1
Najsłynniejszy wibrator na świecie

Najsłynniejszy wibrator na świecie

Faceci mogą tego nie wie­dzieć, dla więk­szo­ści kobiet jest to oczy­wi­ste. O czym mowa? O naj­słyn­niej­szym wibra­to­rze na świe­cie. Zdzi­wieni? Też byłem zdzi­wiony. Ale to prawda. Jest coś takiego jak słynny wibra­tor. Wszystko…

w kategorii: Wibratory
0
Wibrator dla pary

Wibrator dla pary

Szu­ka­jąc cze­goś do wspól­nej zabawy na dłu­gie jesienne wie­czory, zna­la­złem cie­kawy wibra­tor dla pary. Na doda­tek wibra­tor jest zdal­nie ste­ro­wany. To cał­kiem cie­kawa pro­po­zy­cja. Od razu pomy­śla­łem o łado­wa­niu. No i oka­zało się,…

w kategorii: Wibratory
0
Odlew penisa

Odlew penisa

To dopiero czad. Zna­la­złem coś co pozwoli na wyko­na­nie odlewu swo­jego penisa.  Cza­icie? Swo­jego penisa.  - Po co to robić? — może ktoś zapy­tać. Odpo­wiedź jest pro­sta — Bo można. Mogę zro­bić odlew swo­jego penisa.…

w kategorii: Wibratory
0
Jaki wibrator dla kobiety

Jaki wibrator dla kobiety

Zapewne pano­wie zasta­na­wiają się nad tym jakich wibra­to­rów chcą uży­wać kobiety. Bo oczy­wi­ście wszy­scy wie­dzą, że kobiety uży­wają wibra­to­rów. To chyba oczy­wi­ste. Kobiety też lubią się zaba­wiać same ze sobą. Trzeba tylko wiedzieć…

w kategorii: Wibratory
0
© 2011 - 2014 Nie tylko dla mężczyzn. Wszystkie prawa zastrzeżone.
UWAGA - strona przeznaczona TYLKO dla dorosłych!
Wchodząc dalej oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią, chcesz oglądać treści o tematyce erotycznej z własnej, nie przymuszonej woli oraz odbiór tych treści nie został Ci narzucony. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób, które odwiedziły nasz serwis podając, niezgodnie z prawdą, że są pełnoletnie. Informujemy, że podawanie fałszywych danych jest niezgodne z prawem. Serwis nie prezentuje treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 18 roku życia, związanych z użyciem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem (art.202 §3 kk). Serwis nie narusza art.202 §1 kk gdyż zgodnie z art.202 §1 kk nie prezentuje publicznie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucać ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy. Serwis nie prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 treści pornograficznych i nie udostępnia mu przedmiotów mających taki charakter (art.202 §2 kk). Dotarcie do treści o charakterze erotycznym wymaga aktywności od użytkownika w postaci świadomych działań o charakterze fizycznym.